In 2022, offices in Kunming, Changsha, Beijing, Lanzhou, Yixing, Guangzhou, Taiyuan, and Jinan were successively established